ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Algemene voorwaarden

Versie 1.05

Versie wijzigingen:
V1.05: Paragraaf 14.1, 14.2 gewijzigd en paragraaf 14.9 t/m 14.11 toegevoegd.

Alle juridische documenten van ZooEasy zijn alleen beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal

 

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Overeenkomst de volgende betekenis:

Contractant: degene die met ZooEasy een Overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een aanvraag indient.

Gebruiker: degene die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.

Dienst: het door ZooEasy tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur op de Server ten behoeve van de Contractant alsmede het ontwikkelen van Maatwerkprogrammatuur overeenkomstig de Specificaties.

Data: De door een Gebruiker via de Dienst ingevoerde gegevens.

Documentatie: de gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de Programmatuur.

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor de Gebruiker van de Programmatuur

Gebrek: aantoonbare afwijking in de Programmatuur ten opzichte van de daarvoor in de Specificaties overeengekomen eigenschappen.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Maatwerkprogrammatuur: in opdracht van de Contractant ontwikkelde programmatuur.

Overeenkomst: deze Voorwaarden, alsmede de tussen Partijen getekende offerte terzake van de Dienst, de Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Partijen: ZooEasy en de Contractant gezamenlijk.

Programmatuur: de ZooEasy online software, inclusief nieuwe versies en Maatwerkprogrammatuur.

Server: een door of ten behoeve van ZooEasy beheerde computer met daarop webserverprogrammatuur die bereikbaar is vanaf het internet.

Specificaties: de in de Overeenkomst beschreven functionaliteit en werking van de Programmatuur.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ZooEasy Online.

Website: de website onder de domeinnaam www.zooeasyonline.com

ZooEasy: de firma Reudink Software BV

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Contractant van de Website.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen ZooEasy en Contractant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door ZooEasy ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Contractant.

3.3 De door ZooEasy verzonden elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de Contractant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Contractant, komt dit voor risico van Contractant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Uitingen van ZooEasy met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tenzij een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, komt de Overeenkomst tot stand door de bevestiging van ZooEasy van de bestelling van Contractant. Bevestiging kan elektronisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 5: Dienst(verlening)

5.1 Alvorens een Gebruiker van de Programmatuur gebruik kan maken, dient hij de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, die onder meer zijn te raadplegen op www.zooeasyonline.com.

5.2 ZooEasy verstrekt aan Contractant ten behoeve van de Dienst het overeengekomen aantal gebruikersnamen en wachtwoorden. Het is Contractant toegestaan om de gebruikersnamen en wachtwoorden aan Gebruikers te verstrekken onder de voorwaarde dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden zal accepteren. Het niet-accepteren van de Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker zal nimmer kunnen leiden tot restitutie van reeds door Contractant betaalde gelden.

5.3 ZooEasy heeft het recht de Programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om Gebreken te herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. ZooEasy zal zich inspannen om eventuele Gebreken in de Programmatuur op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle Gebreken worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal ZooEasy Contractant daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Contractanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Contractant van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Programmatuur zal op de Server steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruiker.

5.4 Alle diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Dienst) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst ZooEasy uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken over het service niveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 6: Beschikbaarheid en Onderhoud

6.1 ZooEasy behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van ZooEasy. ZooEasy zal Contractant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. ZooEasy zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Contractant gehouden zijn.

6.2 ZooEasy zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. ZooEasy geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst geen enkele garantie terzake. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Server vanaf het Internet bereikbaar is op de aan Contractant verstrekte URL en dat de Programmatuur daadwerkelijk draait op de Server. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt-tot-puntverbinding tussen de systemen van Contractant en de Server. ZooEasy kan immers op de systemen van Contractant en op de tussenliggende internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.

6.3 Indien de Dienst door schuld van ZooEasy langer dan een aaneengesloten periode van 1 maand niet beschikbaar is, dan heeft Contractant recht op een restitutie van de vooruitbetaalde jaarlijkse vergoedingen naar rato over de periode dat de Dienst niet beschikbaar is geweest.

Artikel 7: Ondersteuning

7.1 ZooEasy zal Contractant on line ondersteunen bij gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt zowel telefonisch als per e-mail verleend. ZooEasy zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen drie werkdagen te beantwoorden. ZooEasy kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

7.2 Contractant kan personen binnen zijn organisatie aanwijzen die gekwalificeerd zijn om als support contactpersonen te fungeren.

7.3 Tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst, zal ZooEasy geen supportwerkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van Contractant.

Artikel 8: Prijzen en Betaling

8.1 Contractant betaalt voor de door Contractant bestelde Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de Overeenkomst aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 8.6.

8.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

8.3 De op de website van ZooEasy en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

8.4 In geval van betaling tegen factuur en ZooEasy die mogelijkheid biedt, dient Contractant binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door ZooEasy een andere termijn is vermeld. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) werkdagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) werkdagen na poststempel in andere landen.

8.5 In geval van te late betaling heeft ZooEasy het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ZooEasy is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Contractant zal alle kosten vergoeden die ZooEasy en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som.

8.6 ZooEasy is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Dienst dan wel haar Dienstverlening op te schorten danwel te beperken totdat het volledige openstaande bedrag door haar is ontvangen. De verplichting van de Contractant tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan. Wanneer Contractant alsnog nakomt zijn voor de heraansluiting kosten verschuldigd.

8.7 Per 1 januari van elk kalenderjaar worden de voor de Dienst verschuldigde vergoedingen geïndexeerd op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfer”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten alsmede alle vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens op de Programmatuur die ZooEasy in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij ZooEasy of bij de derde van wie ZooEasy het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Programmatuur aan Contractant ter beschikking te stellen.

9.2 Indien naar het oordeel van ZooEasy aannemelijk is dat komt vast te staan dat door ZooEasy onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Programmatuur inbreuk maakt op enig recht van een derde, is ZooEasy gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Contractant gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde Programmatuur, of 2) de levering van de desbetreffende Diensten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of 3) naar het redelijke oordeel van ZooEasy gelijkwaardige Programmatuur ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

9.3 Contractant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan ZooEasy materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

9.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Contractant de ter beschikking gestelde Programmatuur, daaronder begrepen documentatie, niet als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, verveelvoudigen, decompileren, daarop reverse-engineering toepassen, vertalen, aanpassen of soortgelijke als voorgaande handelingen verrichten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen.

9.5 De (intellectuele) eigendomsrechten op de door een Gebruiker ingevoerde Data blijven berusten bij de Gebruiker. ZooEasy mag deze Data niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden verstrekken.

Artikel 10: Privacy

10.1 Partijen dragen voor zover relevant in het kader van een Overeenkomst zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Contractant vrijwaart ZooEasy voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van de Contractant van hiervoor bedoelde wet- en regelgeving.

10.2 Partijen zullen de richtlijnen uit de privacy verklaring van ZooEasy, waarvan de meest recente versie steeds te vinden is op de internetsite www.zooeasy.com van ZooEasy, naleven.

10.3 ZooEasy zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van de Contractant (waaronder persoonsgegevens) naleven.

10.4 De persoonsgegevens van de Contractant worden door ZooEasy niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna ZooEasy deze definitief kan verwijderen zonder de Contractant daarvan op de hoogte te stellen.

10.5 De Contractant heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens zoals die door ZooEasy worden aangehouden. De Contractant kan bezwaar maken tegen de wijze waarop hij is opgenomen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift

worden verwerkt.

10.6 ZooEasy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van ZooEasy wegens toerekenbare tekortkoming is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Contractant betaalde vergoedingen (exclusief BTW), waarbij geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZooEasy wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die de Contractant zou moeten maken om de prestatie van ZooEasy aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden.
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.2 De aansprakelijkheid van ZooEasy voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZooEasy wordt uitgekeerd.

11.3 Aansprakelijkheid van ZooEasy voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Contractant, verminking of verlies van data, schade als gevolg van een gebrek in de software waardoor een onjuist fokresultaat is ontstaan, schade als gevolg van het door een beveiligingsfout in de Programmatuur publiek toegankelijk worden van privacy gevoelige informatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

11.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ZooEasy of diens leidinggevenden.

11.5 De aansprakelijkheid van ZooEasy wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de Contractant ZooEasy onverwijld, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ZooEasy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZooEasy in staat is adequaat te reageren.

11.6 ZooEasy vrijwaart Contractant tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Contractant ZooEasy onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Contractant ZooEasy de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Contractant hierbij aan ZooEasy een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Contractant verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan ZooEasy die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van ZooEasy vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Contractant of namens Contractant door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door ZooEasy geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld. Het schadebedrag wordt op dezelfde wijze beperkt als in paragraaf 11.1 is beschreven.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen (waaronder stroomstoringen, uitval van de internetverbinding), een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Vooruitbetaalde jaarlijkse vergoedingen zullen in dat geval pro rato worden verrekend.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

13.3 Geen verplichting tot geheimhouding bestaat ingevolge een verplichting tot mededeling bestaat op grond van of krachtens een wettelijk voorschrift.

Artikel 14: Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand of één jaar.

14.2 De Overeenkomst vervalt automatisch na deze periode, tenzij Contractant opdracht heeft gegeven tot verlenging. Niet verlengen mag zonder redenen en motivering plaatsvinden.

14.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Contractant, dan wel overtreding van artikel 6 van de Voorwaarden heeft ZooEasy het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat ZooEasy schadeplichtig is.

14.4 Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 3 zijn alle vorderingen van ZooEasy op de Contractant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De Contractant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ZooEasy in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

14.5 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen van de Contractant na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

– openstaande betalingen;

– geheimhouding;

– intellectuele eigendomsrechten;

– aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan voor zolang als ZooEasy op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

14.6 ZooEasy is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke termijn, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. ZooEasy zal in dat geval waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

14.7 Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst direct in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen.

14.8 Alle werkzaamheden die door ZooEasy in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

14.9 Indien Contractant het abonnement op de Dienst verlengt, dan wordt de vervaldatum van het lopende of verlopen abonnement op de Dienst als startdatum gehanteerd en verlengt met de door de Contractant gekozen periode.

14.10 Indien Contractant gebruik maakt van een Forever Free abonnement op de Dienst, dan wordt de data verwijderd door ZooEasy als Contractant langer dan 6 maanden niet inlogt op de Dienst.

14.11 Indien Contractant gebruik maakt van een andere abonnementsvorm op de Dienst dan Forever Free, dan wordt de data verwijderd door ZooEasy als Contractant langer dan 12 maanden na de vervaldatum niet inlogt op de Dienst.

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen

15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een en ander geldt als een bewijsovereenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

15.2 ZooEasy kan deze Voorwaarden en/of de tarieven van de Dienst eenzijdig wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaren. In geval van wijziging van deze Voorwaarden en/of tarieven dan wel een wijziging in de functionaliteit als bedoeld in artikel 5.3 plaatsvindt, is de Contractant gerechtigd de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 14, binnen 3 maanden na verzending van de (elektronische) mededeling van de wijziging te beëindigen indien de nieuwe Voorwaarden en/of tarieven wezenlijk ten nadele strekt van de Contractant dan wel leidt tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die vóór de wijziging gold. Reeds vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding worden naar rato terugbetaald. De Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gesteld regels.

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft in de verhouding met Contractanten, niet zijnde consumenten, van buiten Nederland buiten toepassing.

16.2 De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van ZooEasy ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. Dit geldt als een bewijsovereenkomst.

16.3 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.

16.4 ZooEasy mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

16.5 ZooEasy mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Contractant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Contractant redelijkerwijs onacceptabel is heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen.

16.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van ZooEasy wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft ZooEasy het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.7 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Groningen.

Aanvullende bepalingen ten aanzien van maatwerk en meerwerk

De in deze paragraaf vermelde bepalingen zijn, naast de voorgaande bepalingen, van toepassing indien ZooEasy Maatwerkprogrammatuur ontwikkelt, alsmede in geval van meerwerk.

Artikel 17: Maatwerk

17.1 Partijen zullen in overleg schriftelijk specificeren welke Maatwerkprogrammatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De Contractant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door hem te verstrekken gegevens. ZooEasy zal zich inspannen de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur uit te voeren overeenkomstig de Specificaties.

17.2 ZooEasy spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt ZooEasy niet in verzuim. ZooEasy komt wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Contractant ZooEasy schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

17.3 Nadat ZooEasy de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur heeft afgerond zullen Partijen gezamenlijk de Maatwerkprogrammatuur evalueren op basis van de Specificaties.

17.4 Na evaluatie van de Maatwerkprogrammatuur zal de Contractant de Maatwerkprogrammatuur accepteren middels een ondertekende verklaring daartoe.

17.5 Acceptatie van de Maatwerkprogrammatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen Specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Maatwerkprogrammatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, dan wel wegens aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van de gebruikersinterfaces.

Artikel 18: Meerwerk

18.1 Indien ZooEasy op verzoek van de Contractant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Contractant worden vergoed op basis van nacalculatie volgens de dan geldende tarieven van ZooEasy. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid.