ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.01

Alle juridische documenten van ZooEasy zijn alleen beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Contractant: degene die met ZooEasy een Overeenkomst is aangegaan opdat de Gebruiker de Dienst kan gebruiken.
 • Gebruiker: degene die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.
 • Data: De door een Gebruiker via de Dienst ingevoerde gegevens.
 • Dienst: het door ZooEasy tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur op de Server ten behoeve van de Gebruiker.
 • Documentatie: de gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de Programmatuur.
 • Gebrek: aantoonbare afwijking in de Programmatuur ten opzichte van de daarvoor in de Specificaties overeengekomen eigenschappen.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Overeenkomst: de tussen ZooEasy en Contractant getekende offerte terzake van de Dienst, de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of enige andere, conform de algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen ZooEasy en Contractant van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 • Programmatuur: de ZooEasy software, inclusief nieuwe versies en Maatwerkprogrammatuur.
 • Server: een door of ten behoeve van ZooEasy beheerde computer met daarop webserverprogrammatuur die bereikbaar is vanaf het internet.
 • Specificaties: de in de Overeenkomst beschreven functionaliteit en werking van de Programmatuur.
 • Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden voor ZooEasy software
 • Website: de website onder de domeinnaam www.zooeasyonline.com
 • ZooEasy: de firma Reudink Software BV

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website, Programmatuur en Dienst.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3: Dienst(verlening)

3.1 ZooEasy zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot de Programmatuur verlenen. Hiertoe zal ZooEasy aan de Contractant de URL van de Server verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Programmatuur door de Gebruiker kan worden gebruikt.
3.2 ZooEasy heeft het recht de Programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om Gebreken te herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. ZooEasy zal zich inspannen om eventuele Gebreken in de Programmatuur op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle Gebreken worden hersteld. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Programmatuur zal op de Server steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruiker.
3.3 Op ZooEasy rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door de Gebruiker ingevoerde data en gegevens. Bij beëindiging van het gebruiksrecht van de Gebruiker is ZooEasy gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen.
3.4 Alle diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Dienst) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover ZooEasy schriftelijk en uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken over het service niveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 4: Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

4.1 Gebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd en/of uitgewisseld. ZooEasy heeft geen kennis van die informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. ZooEasy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst ingevoerde en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart ZooEasy voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
4.2 Mocht ZooEasy vermoeden of kennis hebben dat informatie die een Gebruiker met behulp van de Dienst heeft ingevoerd en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal ZooEasy prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Reeds nu voor alsdan verleent de Gebruiker toestemming aan ZooEasy om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. In geen geval zal ZooEasy aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
4.3 Gebruiker moet de door Contractant en/of ZooEasy verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord geheim houden. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet overdraagbaar, behoudens schriftelijke toestemming van ZooEasy. ZooEasy is niet aansprakelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker ZooEasy daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. ZooEasy is gerechtigd te allen tijde de gebruikersnaam en het wachtwoord te blokkeren indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze worden gebruikt in strijd met de Voorwaarden.
4.4 ZooEasy kan de gebruikersnaam en het wachtwoord naar eigen inzicht wijzigen waarna zij de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte zal stellen.
4.5 De Gebruiker is niet gerechtigd tot zelfstandig fouten in de Programmatuur van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassing in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen van software te verwijderen.
4.6 De Gebruiker staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:
a) De Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder
ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand)apparatuur van de Gebruiker, is de Gebruiker verplicht de door ZooEasy te geven redelijke instructies op te volgen;
b) De Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens ZooEasy en/of derden onrechtmatig is.
c) De Gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door ZooEasy voorgeschreven minimale systeemeisen;
d) De Gebruiker zal zorgdragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
e) De Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;
f) De Gebruiker zal geen gebruikersnamen en/of wachtwoorden misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;
g) De Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
h) De Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
i) De Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
j) De Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
k) Het is de Gebruiker niet toegestaan om informatie en gegevens die van ZooEasy wordt ontvangen in het kader van de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.

Artikel 5: Beschikbaarheid en Onderhoud

5.1 ZooEasy behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van ZooEasy. ZooEasy zal Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling, door aankondiging op de
Website. ZooEasy zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn.
5.2 ZooEasy zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. ZooEasy geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst geen enkele garantie terzake. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Server vanaf het Internet bereikbaar is op de aan Gebruiker verstrekte URL en dat de Programmatuur daadwerkelijk draait op de Server. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt-tot-puntverbinding tussen de systemen van Gebruiker en de Server. ZooEasy kan immers op de systemen van Gebruiker en op de tussenliggende internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.

Artikel 6: Opschortingsrecht

6.1 ZooEasy is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Dienst dan wel haar Dienstverlening op te schorten danwel te beperken totdat het volledige openstaande bedrag dat is verschuldigd voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst door haar is ontvangen, ook indien de betalingsverplichting niet berust bij de Gebruiker maar bij een derde (zoals Contractant).

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De intellectuele eigendomsrechten alsmede alle vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens op de Programmatuur die ZooEasy in het kader van de Overeenkomst en Voorwaarden ter beschikking stelt, blijven berusten bij ZooEasy of bij de derde van wie ZooEasy het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Programmatuur aan Gebruiker ter beschikking te stellen.
7.2 ZooEasy verleent aan Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst en ten behoeve van de interne bedrijfsvoering uitsluitend het recht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, om de Programmatuur en de bijbehorende documentatie te gebruiken overeenkomstig de Overeenkomst, voor zover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken.
7.3 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Gebruiker de ter beschikking gestelde Programmatuur, daaronder begrepen documentatie, niet als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, verveelvoudigen, decompileren, daarop reverse-engineering toepassen, vertalen, aanpassen of soortgelijke als voorgaande handelingen verrichten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen.
7.4 De intellectuele rechten op de door een Gebruiker ingevoerde Data berusten bij de Gebruiker. ZooEasy zal deze Data niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden verstrekken.

Artikel 8: Privacy

8.1 De Gebruiker vrijwaart ZooEasy voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van de Gebruiker van relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.2 ZooEasy zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van de Gebruiker (waaronder persoonsgegevens) naleven.
8.3 De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door ZooEasy niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna ZooEasy deze definitief kan verwijderen zonder de Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 De Gebruiker heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens zoals die door ZooEasy worden aangehouden. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de wijze waarop hij is opgenomen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
8.5 ZooEasy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
8.6 Met als doeleinde fraudepreventie verwerkt ZooEasy uw gebruikersnaam en verkeersgegevens, zoals uw IP-adres, tijdstip en duur van het gebruik van de ZooEasy software. Met hetzelfde doeleinde kan ZooEasy deze gegevens tevens aan derden verstrekken, waaronder aan de beheerders van de ZooEasy software.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van ZooEasy wegens toerekenbare tekortkoming is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat is betaald voor het gebruik(srecht) van de Gebruiker van de Dienst gerekend over het lopende kalenderjaar (exclusief BTW), waarbij geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZooEasy wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van ZooEasy aan de Overeenkomst en Voorwaarden te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Contractant wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.2 De aansprakelijkheid van ZooEasy voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZooEasy wordt uitgekeerd.
9.3 Aansprakelijkheid van ZooEasy voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruikers, verminking of verlies van data, schade als gevolg van een gebrek in de software waardoor een onjuist fokresultaat is ontstaan, schade als gevolg van het door een beveiligingsfout in de Programmatuur publiek toegankelijk worden van privacy gevoelige informatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.1 en 9.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
9.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ZooEasy of diens leidinggevenden.
9.5 De aansprakelijkheid van ZooEasy wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de Gebruiker ZooEasy onverwijld, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ZooEasy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZooEasy in staat is adequaat te reageren.
9.6 ZooEasy vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Gebruiker ZooEasy onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Gebruiker ZooEasy de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Gebruiker hierbij aan ZooEasy een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan ZooEasy die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van ZooEasy vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Gebruiker of namens Gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door ZooEasy geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld. Het schadebedrag wordt op dezelfde wijze beperkt als in paragraaf 9.1 is beschreven.

Artikel 10: Overmacht

10.1 ZooEasy is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop ZooEasy feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen (waaronder stroomstoringen, uitval van de internetverbinding, storingen in het netwerk of computer van Gebruiker), een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

Artikel 11: Duur en beëindiging

11.1 De duur van het gebruiksrecht van de Gebruiker is gekoppeld aan de duur van de Overeenkomst tussen ZooEasy en Contractant.
11.2 ZooEasy is gerechtigd het gebruiksrecht van de Gebruiker te beëindigen op het eerste verzoek daartoe van Contractant, zonder dat ZooEasy aansprakelijk is.
11.3 In geval van beëindiging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen van de Gebruiker na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan voor zolang als ZooEasy op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
11.4 ZooEasy is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke termijn, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. ZooEasy zal in dat geval waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

Artikel 12: Wijzigingen en aanvullingen

12.1 ZooEasy kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en de gewijzigde voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 13: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft in de verhouding met Gebruikers, niet zijnde consumenten, van buiten Nederland buiten toepassing.
13.2 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Voorwaarden en de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.
13.3 ZooEasy mag bij de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden inschakelen.
13.4 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van ZooEasy wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft ZooEasy het recht om de overige inhoud van de Voorwaarden of Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.5 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Groningen.