ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Algemene voorwaarden forum

Alle juridische documenten van ZooEasy zijn alleen beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal.

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Contractant: degene die met ZooEasy een Overeenkomst is aangegaan opdat de Gebruiker de Dienst kan gebruiken.
 • Data: de door een Gebruiker via de Dienst ingevoerde gegevens.
 • Dienst: het door ZooEasy (tegen betaling) beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur op de Server ten behoeve van de Gebruiker.
 • Disclaimer: een bepaling met als strekking dat aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten.
 • Documentatie: de gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de Programmatuur.
 • Forum: het door ZooEasy beschikbaar gestelde forum op de Website ten behoeve van de Gebruiker.
 • Forumregels: deze Gebruiksvoorwaarden voor het Forum
 • Gebrek: aantoonbare afwijking in de Programmatuur ten opzichte van de daarvoor in de Specificaties overeengekomen eigenschappen.
 • Gebruiker: degene die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Overeenkomst: de tussen ZooEasy en Contractant getekende offerte terzake van de Dienst, de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of enige andere, conform de algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen ZooEasy en Contractant van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 • Programmatuur: de ZooEasy software, inclusief nieuwe versies en Maatwerkprogrammatuur.
 • Server: een door of ten behoeve van ZooEasy beheerde computer met daarop webserverprogrammatuur die bereikbaar is vanaf het internet.
 • Specificaties: de in de Overeenkomst beschreven functionaliteit en werking van de Programmatuur.
 • Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden voor ZooEasy software
 • Website: de website onder de domeinnaam www.zooeasyonline.com
 • ZooEasy: de firma Reudink Software BV

Artikel 2: Forumregels

 1. Bij gebruik van het Forum, stemt Gebruiker in met de door ZooEasy opgestelde Forumregels. Wanneer een Gebruiker vermoedt inhoud te zien waarvan deze in strijd is met de Forumregels kan melding hiervan doen via support@zooeasy.com.
 2. ZooEasy behoudt zich het recht voor berichten en/of onderwerpen te verwijderen wanneer deze in strijd zijn met de Forumregels.
 3. Gebruikers die de Forumregels overtreden kunnen worden uitgesloten.
 4. Het Forum is bedoeld als platform voor alle kwesties welke relevant zijn voor het (bij)houden van dierenregistratie- en gegevens, dierenfokkerijen- en verenigingen, verwantschap, dierenwelzijn en ander aanverwant onderzoek en toepassingen.
 5. Gebruiker dient beleefd en respectvol met alle forumgebruikers en moderators om te gaan. ZooEasy tolereert geen agressie, discriminatie en pestgedrag.
 6. Gebruiker dient er rekening mee te houden dat een andere Gebruiker een verschillende (cultuur)achtergrond kan hebben met verschillende gebruiken, talen en wetgeving(en).
 7. De door Gebruiker geplaatste berichten en/of beeldmateriaal mogen niet als illegaal, lasterlijk, obsceen, beledigend en/of opzettelijk provocerend of opruiend kunnen worden beschouwd.
 8. Gebruiker mag bij plaatsing van berichten niet opzettelijk onjuist citeren, misleiden, of zich proberen voor te doen als een ander persoon.
 9. Het door Gebruiker geplaatste bericht moet diens eigen inhoud zijn.
 10. Gebruiker dient feitelijk en waarheidsgetrouw te zijn. Meningen en ongefundeerde verklaringen moeten als zodanig kunnen worden herkend.
 11. Gebruiker mag slechts één account hebben.
 12. De door Gebruiker gekozen forumnaam dient te voldoen aan de regelgeving conform gepast taalgebruik (art. 2. lid 7).
 13. Gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van diens eigen forumprofiel.
 14. Discussies dienen binnen het onderwerp te worden gehouden. Berichten dienen geschikt te zijn voor het Forum en de daaraan verwante discussie.
 15. Gebruiker dient de functies voor het bewerken en verwijderen van content op een verantwoordelijke wijze te zullen hanteren. Gebruiker dient reeds geplaatste berichten niet met terugwerkende kracht te zullen bewerken/verwijderen wanneer er een reactie van een andere Gebruiker is geplaatst.
 16. Indien ZooEasy het nodig acht, kan deze verwijderde berichten terughalen.
 17. ZooEasy behoudt zich het recht voor gedupliceerde berichten te verwijderen en berichten welke in de verkeerde categorie en/of onderwerp geplaatst zijn, te verplaatsen naar de juiste discussielocatie.
 18. Spam en (verwijzingen naar) enquêtes zijn niet toegestaan.
 19. Zonder toestemming van ZooEasy mag Gebruiker geen commerciële advertenties van welke aard dan ook plaatsen. In antwoord op een vraag of bericht inzake een eventuele dienst- of productleverancier, dient Gebruiker zich slechts te beperken tot de contactgegevens.
 20. Berichten dienen te voldoen aan Intellectuele Eigendomsrechten.
 21. Gebruiker mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal plaatsen, uploaden, downloaden of anderszins uitwisselen via het Forum.
 22. Gebruiker dient aan bronvermelding te voldoen indien deze gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde informatiebronnen.
 23. Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van het auteursrecht of andere wetten als gevolg van diens berichten.

Artikel 3: Forum Disclaimer

 1. Een door Gebruiker geplaatst bericht kan een persoonlijke mening bevatten en vertegenwoordigt geenszins de mening van ZooEasy.
 2. ZooEasy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een door Gebruiker geplaatst forumbericht en verklaart de op het Forum geplaatste content niet zondermeer als juist.
 3. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor ieder advies dat deze inwint via het Forum.
 4. Alle berichten en andere communicatie via het Forum, inclusief privé-communicatie, zijn eigendom van ZooEasy.
 5. ZooEasy behoudt zich het recht voor om de aangeleverde content en/of berichten van Gebruiker te kunnen verwijderen, indien ZooEasy deze in strijd acht met de Forumregels.
 6. Het Forum is als zodanig openbaar en wordt aangeboden bij bekende zoekmachines. Zoekmachines als; Google, Ask, Bing en anderen kunnen forumberichten en onderwerpen weergeven binnen de gevraagde zoekresultaten. ZooEasy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor voornoemde resultaten van zoekmachines welke openbare forumberichten bevatten. Privé-berichten worden niet aangeboden en zullen als dusdanig niet in zoekresultaten verschijnen.
 7. Het e-mailadres van Gebruiker is niet inzichtelijk voor een andere Gebruiker.
 8. Gebruiker deelt eventuele (privé)-contactgegevens via het Forum geheel op eigen risico. ZooEasy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke openbaarmaking.
 9. ZooEasy kan uw e-mailadres inzien. Dit wordt privé gehouden, tenzij ZooEasy door de wettelijke macht wordt verzocht deze te zullen verstrekken.

Artikel 4: Forum Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle inhoud die Gebruiker op het Forum plaatst.
 2. Gebruiker stemt in ZooEasy te vrijwaren tegen schade, claims, aansprakelijkheid, (juridische) kosten en andere uitgaven die ZooEasy kan maken, als gevolg van de berichten en/of andere communicatie van Gebruiker via de Website.
 3. ZooEasy sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uit, als gevolg van een schending van de Forumregels.
 4. ZooEasy behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel materiaal te verwijderen of de toegang tot materiaal te blokkeren waarvan ZooEasy vermoedt dat het in strijd is met de Forumregels.